Plaster white seamless texture 2048x2048

Plaster white seamless texture 2048x2048
Plaster white seamless texture 2048x2048
Tiled example